Badania wariograficzne

w Polsce i na świecie

Kilka słów o agresji

Z przejawami agresji spotykamy się codziennie, zarówno w domu, w pracy, w szkole, a nawet w telewizji. Zjawisko to dotyczy ludzi w każdym wieku, każdy z nas zetknął się przynajmniej raz z zachowaniem agresywnym. Czym jednak tak naprawdę jest agresja i skąd się bierze? Kiedy prowadzi do działań przestępczych?

 

Definicja agresji

W literaturze można spotkać się z wieloma definicjami agresji. Niektóre z nich określają agresję jako zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia bądź gniewu na osobach lub rzeczach. Wówczas całe zło, które narasta we wnętrzu jest wyrzucane na zewnątrz, na innych ludzi. Agresja jest również określana jako wroga postawa lub zachowanie się względem kogoś lub czegoś. Wreszcie, spotkać można taką definicję agresji, która traktuje ją jako wrogie, zwykle gwałtowne zachowanie fizyczne lub słowne, jedno z następstw frustracji (agresja emocjonalna) luby wyuczone zachowanie się, które służy uzyskiwaniu określonych korzyści (agresja instrumentalna). Niekiedy agresja staje się utrwaloną cechą osobowości, która wyraża się agresywnymi postawami.

Definicja stworzona przez psychologów, utożsamia agresję z każdym zamierzonym działaniem mającym na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu fizycznego lub cierpienia moralnego.

Niezależnie od definicji, agresja występuje jako zjawisko negatywne, a o działaniach agresywnych możemy mówić wówczas, kiedy skłonność ta występuje z intencją uszkodzenia kogoś lub czegoś. Agresja może pojawiać się w różnych formach, tj.: agresja przejawiana w formie czynności fizycznych, werbalnych, symbolicznych, kierowanych złością, chęcią szkodzenia innym, dążeniem do sprawienia przykrości i cierpienia.

 

Agresja fizyczna i słowna

Najczęściej spotykanym podziałem agresji, jest jednak podział na agresję fizyczną i słowną. Agresja fizyczna jest określana jako atak na inną osobę, gdzie atakujący posługuje się określonymi częściami ciała bądź też narzędziami w celu zadania bólu lub uszkodzenia danej osoby. To inaczej czynna napaść na drugą osobę. Agresja słowna polega z kolei na posłużeniu się tzw. bodźcami werbalnymi, które wywołują strach, poniżenie, poczucie krzywdy u atakowanej osoby. Ten rodzaj agresji wyraża się w rozkazach, przezwiskach, lekceważącym traktowaniu, zachęcaniu do agresji, groźbach.

Warto również wspomnieć o agresji bezpośredniej, czyli o ataku skierowanym wprost na określoną osobę lub rzecz, a także o agresji pośredniej, która sprawia przykrość osobie, mimo że do bezpośredniego ataku nie dochodzi. Na uwagę zasługuje także agresja wyuczona, będąca efektem społecznego uczenia się. Zwolennicy teorii o istnieniu tego rodzaju agresji twierdzą, że człowiek jest z natury istotą łagodną i szczęśliwą, i dopiero społeczeństwo wyzwala w nich zachowania agresywne i deprawuje go.

 

Przyczyny agresji

Socjologiczny punkt widzenia traktuje agresje jako problem z którym mamy do czynienia już od zarania dziejów. Istnieje wiele czynników wpływających na powstanie agresji, ale można wyróżnić kilka podstawowych:

 • wpływ środowiska rodzinnego (m.in. brak ciepła i zaangażowania);
 • wpływ otoczenia (przemoc w TV, słaby nadzór nad dziećmi w szkole, obserwowanie przemocy w otoczeniu);
 • wpływ rówieśników (m.in. naśladowanie zachowań innych, presja wywierana przez grupę);
 • krytyka autorytetów;
 • brak umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych, w zakresie radzenia sobie ze stresem;
 • patologia w rodzinie (złe warunki materialne, brak poczucia bezpieczeństwa);
 • atmosfera bezkarności.

Jednym z czynników kształtujących postawy negatywne mogą być również środki masowego przekazu, tj. telewizja, gazety, gry komputerowe. Oglądanie obrazów pełnych przemocy może wzmagać zachowania agresywne, powoduje również zobojętnienie na ludzką krzywdę.

 

Pytania i odpowiedzi

ekspertów

 • Profesjonalne badania wykrywaczem kłamstw (wariografem cyfrowym nowej generacji) kosztują w Polsce średnio od 2 000 zł. do 2 500 zł brutto.

  Cena badania wariografem uzależniona jest przede wszystkim od doświadczenia eksperta, rodzaju urządzenia, rejonu Polski.  Zbyt wysoka cena może sugerować, iż badanie zamawiane jest u pośrednika, a zbyt niska cena, że badanie wykonuje osoba bez uprawnień lub/i na wariografie analogowym poprzedniej generacji.

  Więcej o cenach badań wariograficznych w Polsce (raport z czerwca 2019)

 • Niestety nie. Zgodnie z literą polskiego prawa do badania są dopuszczone dzieci, ale jedynie w wieku powyżej 16 roku życia.

 • Oczywiście, że tak. Jest to nawet wskazane w każdym przypadku, gdzie badana osoba czuje się zmęczona, zbyt zestresowana, ma bóle lub po prostu jest chora. Badanie zawsze można przełożyć na inny termin.

 • Badania na tzw. „wykrywaczach kłamstw” mogą być zastosowane tak naprawdę w przypadku każdego problemu, jaki tylko nas nurtuje. Wariografy kojarzą się nam raczej ze sprawami karnymi, jednak tak naprawdę większość takich badań przeprowadzana jest na prywatne zlecenia i dotyczy chociażby problemów rodzinnych, kradzieży, prawdomówności w procesie rekrutacji do pracy oraz wielu innych, codziennych problemów życiowych.

 • Podstawową zasadą jest tutaj to, że pytania muszą sugerować odpowiedź „tak” lub „nie”. W grę nie wchodzą żadne odpowiedzi opisowe i bardziej złożone. Samo badanie może dotyczyć dosłownie każdej sprawy, jednak przygotowaniem pytań zajmują się eksperci mający pełną wiedzę na temat tego jak powinno wyglądać i przebiegać badanie wariografem.